Privacyverklaring - Diabetes Fonds Panel

Algemeen
Het Diabetes Fonds Panel is het panel van het Diabetes Fonds. In deze Privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens kunnen worden verzameld en hoe het Diabetes Fonds deze gegevens gebruikt. Deze website wordt gehost door marktonderzoekbureau Ipsos en zij verwerken de gegevens van de panelleden.

 

Doeleinden verzamelen gegevens
Bij registratie op de website wordt gevraagd uw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals uw naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, e-mailadres en bijzondere persoonsgegevens bij toestemming. Deze gegevens worden door het Diabetes Fonds en Ipsos (als verwerker) gebruikt om u uit te nodigen voor onderzoek en voor het uitvoeren van analyses. Daarnaast heeft het Diabetes Fonds de mogelijkheid om communicatie uitingen te richten naar deze e-mailadressen. Uw antwoorden worden altijd vertrouwelijk behandeld en dus nooit doorgegeven aan derden. In de onderzoeken waar het Diabetes Fonds u voor uitnodigt wordt gevraagd om uw mening of ervaring over tal van onderwerpen. Deze gegevens worden door Ipsos verwerkt voor analysedoeleinden om de dienstverlening van het Diabetes Fonds te verbeteren.

Het Diabetes Fonds Panel richt zich voornamelijk op online onderzoek. Het kan echter voorkomen dat het Diabetes Fonds uitnodigt voor schriftelijke, telefonische of face-to-face onderzoeken. U mag zelf bepalen of u deelneemt aan de onderzoeken. U bent vrijwillig lid van het Diabetes Fonds Panel en u kunt zichzelf altijd uitschrijven op de website van het Diabetes Fonds Panel.

Op wat voor andere manier wordt informatie verzameld?
Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een 'cookie' is een pakketje informatie dat door een webserver aan je browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van je computer. Een cookie brengt geen schade toe aan je computer. Cookies worden gebruikt om je deelname aan ons panel gebruiksvriendelijker te maken. Zo zorgen cookies ervoor dat je geen overbodige informatie voorgeschoteld krijgt of dat je niet dezelfde formulieren telkens opnieuw dient in te vullen. Daarnaast worden cookies ingezet voor onderzoeksdoeleinden, waarbij je privacy uiteraard gegarandeerd wordt. Je kunt een cookie ten alle tijde weigeren of verwijderen door de instellingen van je browser aan te passen. Meer informatie hierover kun je terug vinden op onze cookieverklaring.

Bescherming van uw gegevens
Het Diabetes Fonds en Ipsos dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze website wordt gehost door marktonderzoekbureau Ipsos. Ipsos is contractueel verplicht om de (persoons)gegevens zorgvuldig te verwerken door, onder andere, voldoende veiligheidsmaatregelen te implementeren en de gegevens alleen volgens onze instructies te verwerken. Alle servers voor de websites worden beveiligd met firewalls.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij van u bij registratie krijgen, worden bewaard zolang u lid bent van het Diabetes Fonds panel. Binnen de huidige AVG wetgeving heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of vergeten te worden. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Diabetes Fonds. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Uiteraard zullen wij elk verzoek binnen een de vastgestelde termijn oppakken en beantwoorden.

Een verzoek tot inzage, correctie, vergetelheid en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar  vragen@diabetesfondspanel.nl.
Uiteraard kunt u uw verzoek ook per brief sturen naar:

Diabetes Fonds

Stationsplein 139

3818 LE Amersfoort

Stuur met uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee, zo kunnen we uw identiteit verifiëren. Vergeet niet om op de kopie uw pasfoto en BSN af te schermen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Een eenmaal gegeven toestemming kan altijd weer worden ingetrokken door de betrokkene zonder het te moeten betalen van een intrekkingsvergoeding. Zodra de toestemming wordt ingetrokken, zullen de persoonsgegevens niet langer door het Diabetes Fonds verwerkt worden. Intrekking van de toestemming tast overigens niet de rechtmatigheid aan van verwerkingen die op basis van toestemming hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de intrekking daarvan. Het Diabetes Fonds wilt u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kunt u hier doen.

Hosting en uitvoerende partij
Ipsos is een onafhankelijk marktonderzoekbureau dat zorg draagt voor het technisch beheer van de website, de dataverzameling, het databasebeheer en de statistische analyses van het Diabetes Fonds panel. Al het onderzoek dat Ipsos uitvoert wordt niet alleen in lijn met bestaande wetgeving uitgevoerd, maar ook op basis van de richtlijnen en bepalingen van ICC/Esomar International Code on Market, Opinion and Social Research and Data Analytics en de Esomar’s Data Protection Checklist. Daarnaast voert Ipsos onderzoek uit in lijn met Verordening (EU) 2016/679, ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG biedt bescherming voor de privacy van respondenten. Deze bescherming is in overeenstemming met Ipsos’ zakelijke behoeften als bedrijf, waarbij robuuste maatregelen voor databescherming het uitgangspunt zijn, om vertrouwen en zekerheid te creëren zodat respondenten hun gegevens aan Ipsos kunnen verstrekken.  

Tot slot, Ipsos is ISO 27001 gecertificeerd, waarmee wordt gegarandeerd dat de informatiebeveiliging van Ipsos op orde is en de persoonsgegevens van respondenten ook vanuit technisch oogpunt beschermd zijn. 

Diversen
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze Privacyverklaring aan te brengen.